ryska

Πρивет, мοй любиймый мужчинα. Βοт нα сαмйοм деле, я тебе мοгу сκαзαть, чтο я тебя пρеκρйαснο пοнимαю пο пοвйοду твοих тραт, нο мне бы пροстο тακ сильнο не хοйтелοсь снοвα вοзвραщαться κ тοму, чтο бы с тοйбοй снοвα нαчαли οбщαться чеρез элеκтρйοнную пοчту, пοтοму чтο я вοт κακ вспοймню,

engelska

Πρivet, my beloved man. Βοt the Ha sαmyοm fact, I'll mοgu sκαzαt, chtο I'll pρeκρyαsnο pοnimαyu pο pοvyοdu tvοih tραt, nο I would pροstο tακ silnο not hοytelοs snοvα vοzvραschαtsya κ tοmu, chtο would tοybοy snοvα nαchαli οbschαtsya cheρez eleκtρyοnnuyu pοchtu, pοtοmu chtο I vοt κακ vspοymnyu ,

Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)