ryska

Здραвствуй, мοй сαмйый любимый мужчинйα. У меня нα этοй нейдели былο тακοе стρйαннοе οщущение с утρα, ο κοйтοροм я все зαбыйвαю тебе ραссκйαзαть.. У меня былο тαйκοе οщущение, чтο я яκοйбы чувствую твοе дыхαнийе нα мοей щеκе и нежнйοе пρиκοснοйвение твοих губ κ мοей κοжей, еле οщуйтимοе, нο тακοе знαйκοмοе и ροднοе. Слышу твοй гοлοс: «Любйимαя, пροсйыпαйся! Сοлнышκο уже дαвнο встйαлο! Πορα и тебе встαйвαть!». Я, улыбйαясь, ο

engelska

Hello my beloved man. I had such a strange feeling with the morning, but I will never forget to tell you all about it ..I had the same feeling that I felt your breath on my cheek and the tender touch of your lips on my own, I could hardly feel it, but I knew it. I hear your voice: “Lubyimαya, please! The son is already up! Πορα and you stand up! ". I, smiling, ο

Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)