ryska

Òåëî èëè òîëüêî ïåðåäíÿÿ ÷àñòü ãîëîâû ÷åðíûå; ðîòîâûå îðãàíû, áàçàëüíûå ÷ëåíèêè óñèêîâ è ïåðåäíèå íîãè ÷àñòè÷íî ëèáî ïîëíîñòüþ ïðîñâåòëåíû äî æåëòîãî, ëèáî ñâåòëî-êîðè÷íåâãî öâåòà. Êîíå÷íûé ÷ëåíèê íèæíå÷åëþñòíîãî ùóïèêà (ðèñ. 2, 2) óçêîòðåóãîëüíûé, åãî 2-é ÷ëåíèê — äèñêîâèäíûé. Âèñêè óçêèå, âèñî÷íûé óãîë îêðóãëåí äóãîâèäíî. Ôîðìà ïèãèäèÿ ïîêàçàíà íà ðèñóíêå 3, 2. Ïàðàìåðû, êàê íà ðèñóíêå 4, 2. Äëèíà òåëà 2,5–2,8 ìì. ..............

engelska

If you need only the advanced access; Concentrated, other lenders of Russia and the implementation of a new fully polished finish for the other Oh. Extended version for lower case (Fig. 2, 2) Expanded second stage 2 ÷ leník - descent.Higher Finder, Higher Corner Findings. Pomegranate Shown on Figure 3, 2. Case, as shown on Figure 4, 2. Length of body 2.5–2.8 mm. ..............

Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)